Oppegård IL

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Generelt om regnskap

Regnskapet består av balanse, årsregnskap og budsjett. Regnskap føres i sin helhet av administrasjonen i økonomisystemet Xledger. For å kunne gjøre den regnskapsmessige jobben på en enkel og strukturert måte må gruppene forholde seg til de retningslinjer som er beskrevet på klubbens nettsider. 

Bruttoføring

Alle inntekter og utgifter registreres hver for seg. Resultatet av f.eks. et arrangement skal ikke føres direkte i regnskapet, men være en konsekvens av de inntektene og utgiftene man har hatt.

 

Denne bruttoføringen vil ikke gå på bekostning av gruppenes behov for resultatoversikt på det enkelte prosjekt eller arrangement, da prosjekter kan dimensjoneres separat i regnskapet ved bruk av koststeder.

Godkjennelse og føring av bilag

Alle gruppas bilag sendes elektronisk pr. epost til gruppas mottaksregister i i Xledger i henhold til de rutiner og retningslinjer som beskrevet på denne siden http://www.kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948495876

Bilaget føres i regnskapet så snart som mulig etter at det er godkjent. Dersom gruppa ikke har gjort avtale med administrasjonen om at man selv skal godkjenne inngående bilag vil bilaget godkjennes for føring og utbetaling av administrasjonen v/daglig leder. Ved usikkerhet knyttet til bilag vil administrasjonen kontakte gruppa for godkjennelse.

For lønnsbilag gjelder rutiner som beskrevet på denne siden (se eget dokument for lønn og godtgjørelse)

Avstemming, kontroll og rapportering

Administrasjonen avstemmer balanse og kontrollerer resultatregnskapet opp mot gruppenes budsjett hver måned. Ved unormale avvik i forhold til budsjett vil administrasjonen følge opp gruppestyret. Gjennomgang av gruppenes økonomi står som fast punkt på agendaen for hovedstyremøtene.

Gruppeleder og økonomiansvarlig har tilgang til egen gruppes regnskap gjennom Xledger. Det forutsettes at de/den ansvarlige i hver gruppe selv kontinuerlig følger opp eget regnskap og at gjennomgang av gruppas økonomi står som fast punkt på agendaen for gruppestyremøte.

Administrasjonen jobber for at regnskapet skal være så oppdatert som mulig til enhver tid, men på bakgrunn av at administrasjonens økonomifunksjon er begrenset til en 15% stilling må man ta høyde for noe behandlingstid på deler av regnskapsføring.

Det er en målsetning at regnskapet for siste måned skal være avstemt og komplett senest 10 dager etter månedsslutt. Gruppene henter selv ut rapporter i Xledger.

Årsoppgjør og revisjon

Administrasjonen følger opp og har all nødvendig kontakt med klubbens revisor vedrørende årsoppgjør og regnskapsførsel. Har revisor kommentarer til gruppenes disponeringer vil han kunne ta direkte kontakt, eller formidle informasjon via administrasjonens representanter.
 

Gruppene må informere administrasjonen om tidspunkt for årsmøtet i god tid, slik at revisjon av regnskapet og revisjonsberetning foreligger til årsmøtet. Det er svært viktig at det i denne perioden er tett dialog mellom gruppene og administrasjonen, samt at alle bilag og disponeringer i forbindelse med regnskapsavslutningen kommer til oss i god tid før årsmøtet.

 

Budsjett

Link til mer informasjon og veiledning rundt budsjett:http://www.kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948534031

 

 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift