Oppegård IL

Lønn

Lønn

Lønn og godtgjørelse

Generelt om lønn og godtgjørelse
Klubben må forholde seg til de lover og regler som finnes i forbindelse med utbetaling av lønn og andre godtgjørelser. For at klubben skal sikre at alle slike formelle krav er ivaretatt, SKAL alle slike utbetalinger håndteres via klubbens administrasjon og utbetales via klubbens bank.

Lønn eller godtgjørelser til trenere, ledere eller utøvere utbetales ikke uten at godkjente bilag først er levert til administrasjonen for føring i klubbens lønnssystem. Det skal også alltid foreligge en gyldig kontrakt mellom partene før utbetaling skjer.

Administrasjonen fører og utbetaler lønn/godtgjørelse via klubbens økonomisystem og bank. Det utstedes lønnsslipp til den enkelte, samt føres kontroll over at utbetalingene skjer iht. undertegnet kontrakt. Hvis administrasjonen ikke har mottatt alle relevante opplysninger, eller at timelister og reiseregninger mangler relevant informasjon og/eller godkjennelse fra rette vedkommende, kan utbetalingen bli forsinket.

Fast lønn og timelønn

  • Administrasjonen skal ha kopi av godkjent og underskrevet kontrakt mellom partene før lønn utbetales.
  • Lønn utbetales den 15.ende i hver måned.
  • Godkjente/attesterte timelister og/eller reiseregninger må leveres innen den 3.ende i måneden for å komme med på samme måneds lønnskjøring.Bruk mail: mailto:dagligleder@oppegardil.no
  • Skattekort må tilgjengelig gjøres og kontonummer må leveres.
  • Enkeltpersoner kan motta et engangsbeløp på inntil kr 10.000,- pr. år uten at vi må innberette dette til myndighetene. Skattekort er ikke påkrevet, men alle personaldata må leveres. Slik utbetaling skal også gjøres via administrasjonen.
  • Ved sykdom er det viktig at sykemelding leveres administrasjonen. Administrasjonen vil sende søknad om refusjon til trygdeetaten slik at man får refundert lønnsutgifter utover arbeidsgiverperioden

Link til treneravtaler:http://www.kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948495924

Utgiftsgodtgjørelse

Oppegård IL bruker NIF sin anbefaling jf. statens satser i forbindelse med utgiftsgodtgjørelser. Alle utgifter i denne forbindelse skal være relevante for den jobben man er satt til å gjøre. Relevante godtgjørelser kan være bilgodtgjørelse, diett- og nattillegg, bompenger, passasjertillegg, treningstøy og andre relevante utgifter iht. underskrevet kontrakt.

  • Administrasjonen skal ha kopi av godkjent og underskrevet kontrakt mellom partene før godtgjørelse utbetales.
  • Godkjent og attestert reiseregning m/originale bilag må leveres innen den 8. i måneden for å komme med på samme måneds lønnskjøring.
  • Hver enkelt kan motta inntil kr 10.000,- i godtgjørelser uten at vi må innberette dette til myndighetene. All utbetaling skal uansett skje via administrasjonen.

Link til side med info om utlegg, km.godgjørelse etc. http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948495876

Innberetning - Lønns- og trekkoppgaver

Ved årets slutt vil administrasjonen avstemme all lønn og godtgjørelse og innberette til myndighetene de som er innberetningspliktige. Fristen for å levere dette er satt til 20. januar. For at klubben skal kunne overholde denne plikten samt være sikker på at alle personer er med i vårt lønnssystem, er det svært viktig at alle slike utgifter kommer med på siste lønnskjøring i desember.

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift