Oppegård IL

Generelt om økonomi i Oppegård IL

Generelt om økonomi i Oppegård IL

Oppegård IL består av 10 grupper som er selvstendige med egne årsmøtevalgte styrer som har budsjett- og regnskapsansvar. Som en juridisk enhet er det viktig at klubben har rutiner for økonomistyring som sikrer en enhetlig og sikker drift av klubben, samt at klubben som helhet har kontinuitet i det økonomiske arbeidet. For at administrasjonen skal kunne oppfylle lover og regler for økonomistyring/regnskapsførsel i et idrettslag er det også gitt noen retningslinjer til det enkelte området for å gjøre arbeidet til den økonomiansvarlige i gruppene enklere.

Klubben har som mål å legge til rette for at frivillige ressurser i gruppene i størst mulig grad skal kunne konsentrere sin virksomhet rundt sportslige og arrangementsmessige forhold. Administrasjonen utfører derfor i dag de fleste arbeidsoppgaver av økonomisk karakter, og skal være ett servicesenter for leder og økonomiansvarlig i den enkelte gruppe, men det er viktig å presisere at det er det årsmøtevalgte styret i den enkelte gruppe som er ansvarlig for planlegging og kontroll av gruppas økonomi.

Administrasjonen ønsker også å gi ett mest mulig tilpasset service til den enkelte gruppe basert på størrelse, kompleksitet, samt tilgjengelig kapaistet og kompetanse i gruppa. Gjennom stor utskiftning av frivillige vil tilgang til kompetanse og kapaistet kunne variere mye i hver enklet gruppe fra år til år. Det er derfor viktig at alle grupper forholder seg til de samme etablerte rutinene i det økonomiske arbeidet, og at eventuell annen prakis må avtales med administrasjonen. Leder og økonomiansvarlige i gruppene vil derfor  jevnlig bli invitert til, eller kan selv be om, "en-til-en" samarbeidsmøter med administrasjonen der man avtaler grensesnittet mellom administrasjonen og gruppa i forhold rutiner, praksis og oppgaver som skal løses for kommende periode. 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift