Oppegård IL

Budsjettering

Budsjettering

Generelt om budsjettarbeid

Administrasjonen er ansvarlig for å initiere budsjettprossessen og lede budsjettarbeidet i Oppegård IL i henhold til gjeldende rutiner og tidsplan. Gruppeleder eller gruppas økonomiansvarlig har ansvaret for utarbeidelse av budsjettet i egen gruppe. Forslag til budsjett fremlegges av styret, og vedtas av årsmøtet. 

Det er viktig å se sammenhengen mellom regnskap og budsjett fordi disse i fellesskap gir gruppene et verktøy til å styre økonomien. Det er også viktig å legge mye arbeid i å fastsette et budsjett, fordi det ikke bare fastsetter rammene for kostnader og viser forventede inntekter, men der vil det også ligge politiske føringer fra gruppestyrene på hva man forventer å oppnå i budsjettåret. Gruppas budsjett skal foreligge og være en del av årsmøtepapirene iht. de frister som er nevnt nedenfor.

Det er viktig i budsjettprosessen at inntektssiden prioriteres først. Fordi det er inntekten som setter rammen for kostnadssiden. På inntektssiden er det ofte vanskeligere å forutse hva som vil komme i fremtiden, men ved god oppfølging av budsjettet gjennom de regnskapsrapportene man får i Xledger, vil gruppen løpende kunne kontrollere om inntektssiden blir som forutsatt. Dersom inntektssiden svikter, plikter gruppestyrene å revurdere budsjettet samt gjennomføre tiltak for å få budsjettet i balanse.

Det er videre viktig at man i budsjettet periodiserer både inntekter og kostnader utover året i henhold til når de ulike aktivitetene gjennomføres. Husk å oppgi eventuelle forutsetninger som er lagt til grunn for budsjettet.

I hvert hovedstyremøte i løpet av budsjettåret skal hver gruppe rapportere status for regnskap mot budsjett basert på informasjon i Xledger. 

 

Tidsplan budsjettarbeid

Innen 1.november
Administrasjonen innkaller til og gjennomfører forberedende møter med alle gruppene samlet. Gruppene plikter å stille med enten gruppeleder eller kasserer/økonomiansvarlig.  

Innen 15.desember
Gruppene skal ha gjort ferdig sitt budsjettforslag for neste år. Gruppeleder eller økonomiansvarlig varsler administrasjonen når budsjettforslaget er klart. I tillegg leveres eventuelle kommentarer/dokumentasjon for hvilke forutsetninger som ligger til grunn for budsjettet.   

Innen 31.desember
Administrasjonen foretar kontroll av innsendte budsjett for å sjekke realismen i dette. Eventuelle kommentarer fra administrasjonen sendes til gruppeleder og styringsgruppa.

Innen 15.januar
Arbeidsutvalget gir sin innstilling/kommentarer til gruppestyrene.

Årsmøter grupper (februar)
Godkjenner gruppens budsjett for inneværende år.

Årsmøte hovedlag (mars)
Godkjenner alle gruppenes budsjetter for inneværende år.

Hovedstyremøter (annen hver måned)
Rapportering status regnskap mot budsjett

 

Budsjettering i Xledger

All budsjettering skal gjøres direkte av gruppene i klubbens økonomisystem Xledger. Ansvarlige for oppgaven vil få tildelt rolle Finansleder med tilgang til egen gruppes område i økonomisystemet. I forkant av hver budsjettperiode (senest 1.november) vil administrasjonen kopiere inneværende års budsjettall over til ny budsjettperiode, som utgangspunkt for gruppenes arbeid. 

 Vi har laget en enkelt veiledning for deg som skal budsjettere i Xledger. 

Last ned veiledning for budsjettering i Xledger >> 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift